Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok sú zariadenia určené na odlúčenie a zachytávanie ropných látok z odpadových vôd.

 

Použitie

odlučovače ropných látok sa používajú na na čistenie odpadových vôd z auto umyvární, čerpacích staníc pohonných hmôt, parkovísk, komunikácií, odstavných plôch a podobne

Technický popis

Odlučovač ropných látok je konštrukčne riešený ako jednoliata železobetónová nádrž z vodostavebného betónu. Vstup je riešený cez vstupné komíny z betónových skruží a kónusov (výška je daná kótou terénu), na ktorých sú umiestnené kruhové liatinové poklopy Ø 600 mm podľa potrebnej triedy zaťaženia (B125, D400). Vo vnútri nádrže je namontované technologické vystrojenie. Dodávame odlučovače ropných látok konštruované v zmysle STN EN 858-1 a STN EN 858-2, s výstupnou hodnotou ropných látok vo vyčistenej vode od 5 mg/I NEL do 0,1 mg/I NEL.

ORL NATURA pozostáva z troch základných častí:

sedimentačná časť (kalojem)
koalescenčný filter (1.stupeň čistenia)
dočisťovací člen (2.stupeň čistenia)

Sedimentačná časť (kalojem)

slúži na zachytenie pevných častíc (kal, piesok, lístie a podobne) rozptýlených v odpadovej vode
na nátoku do sedimentačnej nádrže je inštalovaná norná stena – zabezpečuje ukľudnenie zvírenej hladiny pritekajúcej vody, čím sa napomáha klesaniu kalov kontaminovaných olejom

Koalescenčný filter (1.stupeň čistenia)

zhlukuje olejové častice, čím zabezpečuje proces vzlínania jemných olejových kvapiek, ktoré postupne vyplávajú na povrch
je inštalovaný v deliacej stene alebo na výtoku z ORL
po zanesení filtra, sa filter vyberie, prepláchne čistou vodou a je možné ho opäť použiť
pred čistením filtra je nutné, odčerpať vodu zo sedimentačnej časti, aby nedošlo k úniku ropných látok do druhej časti nádrže

Dočisťovací člen (2.stupeň čistenia)

používa sa v prípade potreby dosiahnuť vyšší stupeň čistenia odpadovej vody  s výstupnými hodnotami pod 0,1 mg/I NEL
zachytáva zvyšky ropných látok – hodnota ropných látok v odpadovej vode na výstupe je nižšia ako 0,5 mg/I NEL, respektíve 0,1 mg/I NEL
na odtokovom potrubí je nainštalovaný samočinný uzáver (plavák), ktorý uzatvára odtok z ORL pri prekročení maximálnej prípustnej hladiny ropných látok alebo pri preniknutí znečisťujúcich látok za filtre

Odber vzoriek sa vykonáva v  revíznej šachte priamo za odlučovačom ropných látok.

Montáž

Odlučovač ropných látok sa montuje pomocou autožeriavu do pripraveného výkopu na vodorovný podkladový betón s pieskovým lôžkom. Hrúbka podkladového betónu je navrhovaná statikom pre každý objekt individuálne. V prípade vysokej hladiny spodnej vody je nutné nádrž ORL ukotviť.

Servis a údržba

Pre zabezpečenie dlhodobej funkčnosti zariadenia ORL NATURA je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok, odlučovač ropných látok pravidelne kontrolovať a podľa potreby čistiť.

Vybrané projekty

Odlučovač ropných látok

1
Sedimentačná nádrž
2
Nádrž s filtrami
3
Šachtová prechodka s tesnením pre nátokové potrubie
4
Nátoková zábrana
5
Nátoková zábrana
6
Prepojovacie potrubie
7
Deliaca stena s koalescenčným filtrom (1. stupeň čistenia)
8
Dočistovací člen s plavákovým uzáverom (2. stupeň čistenia)

Legenda

1. Sedimentačná nádrž
2. Nádrž s filtrami
3. Šachtová prechodka s tesnením pre nátokové potrubie
4. Nátoková zábrana
5. Nátoková zábrana
6. Prepojovacie potrubie
7. Deliaca stena s koalescenčným filtrom (1. stupeň čistenia)
8. Dočisťovací člen s plavákovým uzáverom (2. stupeň čistenia)

Potrebujete radu, informáciu, cenu? +421 908 216 532